Mit CV

Præsentation:
Jeg hedder Anna-Marie Glavind og er privat praktiserende udviklingskonsulent og familie – og psykoterapeut med speciale i tidlig indsats til gravide og småbørnsfamilier.

Uddannelse:
Jeg er grunduddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske(1982 og 1997).
Videreuddannet familieterapeut (1997 -2002) og psykoterapeut (2005- 2015), superviser og coach (1997, 2005, 2011), proces – og udviklingskonsulent (2011- 2013).

Målgruppen:
Målgruppen jeg henvender mig til er Kommunale institutioner så som Sundhedsplejen, Jordmorcentre, Daginstitutioner, Dagplejen, Børn & Unge afdelinger samt Socialforvaltninger. Derudover Regionale uddannelsessteder og hospitals enheder så som VIA University College og Børne- & Ungdomspsykiatrisk Hospital i Region Midt.
Derudover er målgruppen Regionerne og AP(Almen lægepraksis)

Eks. på konsulentopgaver:
Jeg arbejder for tiden med forskellige konsulentopgaver med et særligt fokus på den kommunale tværprofessionelle Tidlige Indsats på børne- og familieområdet. Samarbejdet har til hensigt at optimere implementeringen og omsætningen af ny forskningsbaseret tidlig indsats teori og metode. Jfr. referencebeskrivelsen. Derudover har jeg et samarbejde med AP i Aarhus og Region Midt.

Referencebeskrivelse 2014- 2015

Undervisnings referenceliste i 2014-2015:

Kurser i Tidlig opsporing og intervention 0-3 år, 3-6 år mv. se, www. Kursusmaker.dk. Kurserne afholdes i København, Odense, Fredericia, Aarhus, Holstebro.

VIA University College, Socialfaglig diplom modul i nov. 2014 – tema:” Social faglige metoder i tidlig indsats.”

VIA University College, Socialfaglig diplom modul i maj 2015 – tema: Udviklingspsykologi – ” fra samspil- relation – tilknytning”.

Handelsgymnasiet, Døesvej 76 i Storrum,Herning. Tema: ”Et opmærksomt nærvær skaber engagement og rum for læring.”

Daginstitution, Hillerslev: Personalemøde oplæg om ”Relations- og ressourceorienteret pædagogik”

Efteruddannelsesgruppe for praktiserende læger i Almen Lægepraksis, Djursland. Tema: ” En tidlig tværprofessionel indsats”.

Jordmødre på UCN: Tema: ” Tidlig indsats i forhold til forældre- og familiedannelsesprocessen”.

Supervisionsforløb i 2014-2015:

Daginstitution, Odense N.: Supervisionsforløb og implementering af en relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Børne – & Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov: 1⁄2 års Supervisionsforløb for 4 personalegrupper


Familieterapeutisk referenceliste 2014-2015

Med Børn- og Familieafdelingen i Favrskov Kommune samarbejder jeg pt om tre forskellige familiebehandlingsopgaver.


Eks. på familievejledning:
Som familieterapeut arbejder jeg for tiden med spædbørnsfamilier, der har henvendt sig af sig selv for at få et forebyggende familietjek på deres familie. Det er familier der ofte er begyndt at opleve at deres hverdag bliver for stresset, og hvor deres nærvær i forhold til hinanden dermed opleves reduceret.

Derudover arbejder jeg pt med familier henvist fra praktiserende læger. Her drejer det sig om spædbørn der er meget urolige og vanskeligt lader sig regulere ind i en bedre spise, sove, og aktivitets rytme, og som er vanskelige at trøste. Forældrene behøver få samværs vejledninger. Det er desværre familier der ofte bliver henvist videre til pædiatrisk afdeling af deres praksislæge med diagnosen rytmeforstyrrelse.


Eks. på familieterapi:
I en familie der er henvist af deres jordmor, har jeg i et års tid samarbejdet med såvel mor som far om bearbejdning af en dårlig graviditets- og fødselsoplevelse, der førte til at mor fik en efterfødselsreaktion. Efterfødselsreaktionen fik den betydning at mor i samspillet med barnet fik vanskeligt ved at knytte sig følelsesmæssigt til barnet og blev ængstelig ved tanken om en ny graviditet.


Eks. på familiestøttet og familieovervåget samvær samt familiebehandling:
I familier der er henvist fra socialforvaltningen, arbejder jeg pt med støttet og overvåget samvær fordi forældrene er psykisk syge i en grad, der forhindrer dem i et dagligt samvær med deres barn. Børnene er derfor anbragt i plejefamilier. I en 3. familie består familiebehandlingen i at støtte og vejlede en familie til at udnytte egne kompetencer og at koordinere støtten til familien med andre professionelle, der er involveret.

 

Undervisnings CV

Tidligere afholdte undervisnings – og kursusforløb samt temadage og projektforløb i 2013-2014:

Kurser i Tidlig opsporing og intervention 0-3 år, 3-6 år mv. se, www. Kursusmaker.dk . Kurserne er afholdt i KB, Odense, Aarhus, Himmerland, Kolding.

Fra 2000-2012 fast tilknyttet ekstern underviser på Sundhedsplejestudiet, VIA Region Midt.

Fra 2009 ekstern underviser på den Socialfaglige Diplom uddannelse på VIA University College, Region Midt.

Fra 2009-2010 fastansat adjunkt i EVU afd. på den sundhedsfaglige – og socialfaglige diplomuddannelse samt SD studiet (sundhedsplejerske uddannelsen). I denne periode varetog jeg ligeledes vejledningen og eksaminationen på de afsluttende diplomopgaver på det sundhedsfaglige diplomstudie.

Fra 2010 -2012 selvvalgt ekstern underviser på VIA. Sideløbende med mit job som ekstern underviser på VIA University College har jeg været tilknyttet et forsknings- og udviklingsprojekt på VIA – som har til hensigt at udvikle en eksemplarisk model for, hvordan man konkret i kommunal praksis kan gennemføre en implementering af en tidlig opsporing og indsats overfor potentielt udsatte børn i alderen 0-6 år. I dette projekt samarbejder jeg med Skive kommune og lektor og cand. psych. AM Villumsen.

Fra 2009 – 2011 har jeg i VIA regi udviklet og afholdt kurser i ”Samspilsmetoden” – en tidlig indsats til spæd- og småbørnsfamilier. Målgruppen: Pædagoger, socialrådgivere, familieterapeuter, psykologer, sygeplejersker, lærere.

Fra 2010 -2011 har jeg afholdt følg. temadage og foredrag:

Internatkursus for sundhedsplejersker m. fl. i Ringkøbing. Tema: ”Opsporing og intervention i forhold til sårbare børn og familier”.

Temadag for COK, Odense: Tema: ”Hvordan kan sundhedsplejerskens sundhedsfremmende arbejde med den tidlige relations udvikling og følelsesmæssige tilknytning mellem adoptivforældre og barn styrkes? ”.

2 x foredrag på Kolding Sygehus for Region Syd: ” De sårbare familier – hvem er de, hvad gør vi. ”

Teambuildings forløb over et 1⁄2 år for fysioterapeuter på Aarhus Sygehus – ”Udvikling af den kollegiale sparring og det kollegiale samarbejde”.

Temadag for Seminarer.dk x 2, Roskilde og Vejle: Tema: ” Sundhedsplejersken – samtale, refleksion og kommunikation.” ”Refleksionens betydning for mødet med familier i ” gråzonen”, ”Udviklingen af det gode samspil”.

Temadag for VIA, Region Midt, Århus: Tema: ” Jo før jo bedre”.

Temadag for VIA, Region Midt, Holstebro: Tema: ” Et tidligt, tværprofessionelt og sundhedsfremmende projekt”.

Temadag for socialrådgivere, VIA, Region Midt, Herning. ”Præsentation af D. Sterns udviklingspsykologiske teori omsat til praksis med udgangspunkt i ICS- og Samspilsmetoden.”

Nedenfor er anført hvor og hvornår, jeg har undervist i ovenstående.

Sundhedsplejestudiet VIA Region Midt: 2000-2011:

 • Filosofi – omsorgsteorier – Løgstrup, Martinson, Heidegger, Hegel, m.fl.
 • Udviklingspsykologi
 • Kommunikation
 • Tidlig Indsats i forhold til spæd- og småbørnsfamilier
 • Fødselsdepression/efterfødselsreaktioner/psykoser
 • Børnepsykiatriske problemstillinger; Børn med blandingsdiagnoser

På Servicestyrelsens introduktionskursus VIA Region Midt Holstebro, 2009-2010, for nye sagsbehandlere på børne – og ungeområdet har jeg undervist i følg.:

 • Børns udvikling, trivsel og mistrivsel
 • Mødeplanlægning og mødeledelse- at lede samarbejdsprocesser. Systematik og fokusering i mødeledelse
 • Tidlig bekymringsafklaring
 • Udviklingspsykologi og neuropsykologi koblet til ICS metoden.

På den Sociale diplom uddannelse i 2009, modul 4, har jeg undervist i følg.

 • Introduktion til kommunikation og kommunikationsteori
 • Kommunikationens grundbegreber og processer, den analoge og digitale kommunikation.
 • Anerkendende kommunikation
 • Narrativer, forstyrrelser og forståelser

På udviklingsprojektet i Skive i 2011-12 har jeg undervist i følg:

 • Tidlig Tværprofessionelt samarbejde – tværsektorielt samarbejde
 • Tidlig indsats teori og forskning
 • Barnets Reform
 • Tavshedspligten
 • Konsulentrollen for dagplejepædagoger
 • Udviklingspsykologi ud fra D. Stern og neuropsykologi ud fra Susan Hart
 • Samspilsmetoden – en tværprofessionel systematisk metode til tidlig opsporing og intervention i forhold til potentielt udsatte børn og familier fra 0-6 år- omsat til praksis
 • Den professionelles kommunikation og samarbejde med forskellige typer af forældre
 • Den professionelles balancegang mellem empati og sympati – hvordan den professionelle udvikler og bevarer en nærværende og indlevende tilgang i sin relation med familien.
 • Organisationsteori og udvikling
 • Implementeringsteori- og forskning i forhold til omsætning af læring og metoder til praksis
 • Den anerkendende tilgang omsat via KRAP og ICDP til praksis
 • På den Socialfaglige diplomuddannelse har jeg siden 2009-2014 undervist på modul 2 og 3 (for myndighed og leverandør på børne- og unge området) i følg.:
 • Sundhedsfremme og forebyggelse – Sygdoms- og sundhedsbegrebet – som det anskues i den salutogenetiske idé ifølge Aaron Antonovsky
 • Familieteori – Familiebegrebet – familien forstået ud fra et kulturelt, psykologisk og socialt perspektiv. Den moderne families mange arenaer.
 • Udviklingspsykologi – Fra samspil- til relation og tilknytning – D. Sterns relationstænkning og dens betydning for praksis.
 • Hvordan relations forstyrrelser viser sig i forskellige typer af familier med småbørn/ skolebørn/ unge, og hvordan der arbejdes med udviklingen af sunde relationer i familier med dysfunktionelle samspil.
 • Bekymringsafklaring og dokumentation ud fra et fagligt parameter

På modul 3 underviser jeg i følg. socialfaglige metoder:

 • Tidlig intervention: Der præsenteres 2 forskellige metoder, der har fokus på en tidlig indsats og udvikling af den professionelles samspils- og relations kompetencer. I forhold til 0-3 års området – præsenteres og afprøves ” Samspilsmetoden”og ”ICDP” metoden i forhold til 3-15 års området. På modul 2 og 3 er jeg vejleder og eksaminator på de skriftlige opgaver.

Det vil ud fra nedenstående beskrivelse være muligt for mig hurtigt at byde ind som ekstern underviser med undervisning i forhold til følgende:

 • Udviklingspsykologi og neuropsykologi (D. Stern, J. Bowlby, Susan Hart m. fl)
 • Tidlig Indsats i forhold til spæd- og småbørnsfamilier – tidlig opsporing og intervention i forhold til spædbørnsfamilier, med fare for udvikling af eller tidlige tegn på samspils- og relations- forstyrrelser – Introduktion til” Samspilsmetoden” som omsætningsmetode til praksis.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Kommunikation – den systemiske, den narrative og anerkendende tilgang
 • Supervision/ coaching og kollegial sparring
 • Sygeplejefaglig vejledning
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Tidligindsats teori, forskning og metode
 • Familieteori og forskning
 • Omsorgsfilosofi
 • Børnepsykiatriske problemstillinger og behandling
 • Organisationsteori- forandring og udvikling.
 • Mindfulness, kropsterapi og eutoni anvendt som intervention i samarbejdet med forældre med graviditetsproblematikker, fødselsrelaterede problematikker, efterfødselsdepression, samspils og tilknytningsvanskeligheder.
 • Præsentation og omsætning af følg. metoder. KRAP, ICDP, ICS, Marte Meo, Den tværprofessionelle Tidlig indsats metode, ”Samspilsmetoden”
 • Mødeledelse
 • Læringsteori og implementering
 • Projektopstart og proces.

I perioden 1998-2012 har jeg deltaget i 4 forskellige tidlig indsats projekter.

www.tidlig-indsats.dk & www.am-glavind.dk